Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
6.Európska únia a spotrebiteľ
 

MALTA - Tribunál pre sťažnosti spotrebiteľov -

Tribunál pre sťažnosti spotrebiteľov je miesto, kde môžete získať rýchlu a lacnú nápravu vo veci vašich sťažností. Sťažnosť môžete predložiť Tribunálu v prípade, ak ste si ako spotrebiteľ kúpili alebo prenajali u predajcu tovary alebo služby pre osobné potreby alebo potreby vašej rodiny a žiadate nápravu škody po tom, čo sa vám s predajcom nepodarilo uzatvoriť priateľskú dohodu.
Tribunál si môže vypočuť vašu sťažnosť o nájme alebo kúpe tovarov a služieb, ak hodnota sporu neprekračuje sumu 3494,06€. Zvyčajne je to spotrebiteľ, kto predkladá Tribunálu svoju sťažnosť. Zo zákona však taktiež vyplýva, že Tribunál môže vypočúvať a rozhodovať vo veciach:

1. akejkoľvek protisťažnosti zo strany predajcu, ak spotrebiteľ podal pred Tribunál sťažnosť na toho istého predajcu
2. prípadu zahájenom na súde, ktorý je na základe dohody medzi spotrebiteľom a predajcom neskôr postúpený na vypočutie pred Tribunál.

Tribunál môže tiež priznať spotrebiteľovi kompenzáciu do výšky 232,94€ za morálne poškodenie spôsobené akoukoľvek bolesťou, strachom, úzkosťou a nepohodlím, ktoré spotrebiteľ utrpel na základe skutočnosti prešetrovania jeho prípadu. Okrem toho môže Tribunál v prípadoch, kedy je daná sťažnosť vyhodnotená ako evidentne neopodstatnená a zlomyseľná, nariadiť jej predkladateľovi zaplatiť druhej strane peňažnú pokutu vo výške viac ako 116,47€.
Skôr než predložíte vašu sťažnosť Tribunálu, mali by ste sa obrátiť na Riaditeľa spotrebiteľských záležitostí alebo registrované spotrebiteľské združenie, ktorí sa vám následne pokúsia pomôcť dosiahnuť priateľskú dohodu s druhou stranou vo veci vášho sporu do 15 pracovných dní. V prípade nedosiahnutia dohody sa môžete so sťažnosťou obrátiť na Tribunál pre sťažnosti spotrebiteľov, ktorý rozhodne o všetkých nevyriešených problémoch.
Sťažnosť sa podáva pred Tribunál vyplnením formulára známeho ako „Ohlásenie sťažnosti (alebo protisťažnosti).“ Tento formulár je možné získať na Registračnom úrade Tribunálu so sídlom na No. 47 South Street, Valletta, Malta (tel. č. 00356/21227070 begin_of_the_skype_highlighting 00356/21227070 end_of_the_skype_highlighting). Rovnaký formulár je potrebné použiť, ak chce predajca podať protisťažnosť, ktorá bude súvisieť so sťažnosťou proti vám. V prípade akýchkoľvek nejasností vám s vypĺňaním formulára pomôže sekretár Tribunálu. Predkladanie sťažnosti Tribunálu sa spoplatňuje nízkou sumou, ktorá sa líši podľa vymáhanej hodnoty sporu. Spôsob spoplatňovania vyjadruje nasledujúci rozpis:

9,20€ ak je hodnota sporu medzi 2,30€ a 582,34€
13,90€ ak je hodnota sporu medzi 582,35€ a 1164,69€
20,90€ ak je hodnota sporu medzi 1164,70€ a 2329,37€
25,50€ ak je hodnota sporu medzi 2329,38€ a 3494,06€.

Druhá strana bude upovedomená po predložení vašej sťažnosti pred Tribunál. Ak druhá strana vašu sťažnosť spochybní, sekretár následne určí dátum, čas a miesto, kedy sa uskutoční konanie pred arbitrom. Sekretár bude informovať vás i druhú stranu vzhľadom na daný termín. Sekretár môže tiež určiť dátum a čas konania hneď pri podávaní žiadosti na Registračnom úrade Tribunálu.
Počas konania sa každá osoba zapojená do sporu vyjadrí pod prísahou o skutočnostiach prípadu, ktoré sú jej známe. Mali by ste sa preto uistiť, že ste na konanie dobre pripravení. Prineste si so sebou všetky listy, faktúry, účty, účtenky, zmluvy, fotografie a všetko ostatné, čo vám pomôže dokázať skutočnosti súvisiace so sporom.


Môžete vziať i svedkov, ak máte pocit, že ich svedectvo je pre váš prípad podstatné. Uistite sa, aby ste vy i svedkovia prišli na konanie včas. Tribunál nie je povinný vypočuť všetkých ohlásených svedkov, ak sa arbiter rozhodne, že má dostatok dôkazov, aby rozhodol o prípade.
Je vo vašom záujme zúčastniť sa konania. Ak podáte sťažnosť a nezúčastníte sa konania bez udania dôvodu akceptovateľného pre Tribunál, Tribunál môže rozhodnúť vo veci prípadu proti vám. Tribunál môže podobným spôsobom rozhodnúť vo veci protisťažnosti v neprítomnosti osoby, ktorá takúto protisťažnosť podala. Ak sa konania nemôžete zúčastniť, okamžite by ste mali kontaktovať sekretára Tribunálu. Sekretár vám povie, čo urobiť.

Áno, spotrebiteľ si môže najať právnika. Celková koncepcia Tribunálu pre sťažnosti spotrebiteľov však spočíva v umožnení spotrebiteľovi riešiť prípad bez právnika. Ak sa rozhodnete najať si právnika, v takom prípade budete musieť znášať náklady za jeho služby sami a to i v prípade, že spor vyhráte.
Ak svedok odmietne vystúpiť pred Tribunálom, spotrebiteľ by mal kontaktovať sekretára Tribunálu. Ak Tribunál uzná, že svedok je nevyhnutný, môže vydať „Predvolanie svedka“, čím svedkovi nariadi účasť na konaní. V takomto prípade spotrebiteľ zaplatí poplatok vo výške 2,30 €.

Konanie pred tribunálom je neformálne a odohráva sa v miestnosti špecificky určenej na tento účel. Arbiter zvyčajne vyzve sťažovateľa, aby ako prvý predniesol svoju verziu sporu. Potom je o podanie svojej verzie požiadaná druhá strana. Sťažovateľ bude musieť ukázať arbitrovi všetky dokumenty súvisiace so sporom. Arbiter bude tiež žiadať od svedkov informácie, ktoré môžu byť nápomocné pre objasnenie skutočností. Arbiter môže taktiež klásť otázky každej zo strán a ich svedkom.

Po vypočutí vynesie arbiter svoje rozhodnutie písomnou formou. Každá osoba s prípadom si môže nárokovať na rozhodnutie Tribunálu podobné súdnemu rozsudku. Mali by ste byť dostatočne ústretoví voči druhej strane, aby mala táto primeraný čas, počas ktorého má vykonať rozhodnutie Tribunálu. Ak toto druhá strana nesplní, môžete začať vymáhať rozhodnutie Tribunálu súdnou cestou.

Proti rozhodnutiu Tribunálu je možné sa odvolať len vtedy, ak Tribunál počas vypočúvania prípadu porušil princípy prirodzenej spravodlivosti, následkom čoho vážne poškodil práva ktorejkoľvek zo strán. V takomto prípade máte dvadsať dní odo dňa rozhodnutia Tribunálu, aby ste podali odvolanie na Odvolacom súde. Ak by sa niekto rozhodol vymáhať rozhodnutie vynesené Tribunálom vo svoj prospech alebo sa chcel odvolať proti rozhodnutiu Tribunálu, je vhodné obrátiť sa s prosbou o radu na sekretára Tribunálu alebo právnika.

Každá osoba, ktorá nedodrží rozhodnutie Tribunálu alebo Odvolacieho súdu, napriek uplynutiu viac než troch mesiacov od vynesenia konečného rozhodnutia, bude obvinená z trestného činu proti Spotrebiteľskému zákonu (kapitola 378) a uznaná vinnou uložením pokuty nie vyššej ako 500 €.
Sekretár Tribunálu vám môže pomôcť porozumieť postupu, ktorý budete musieť pred Tribunálom dodržiavať a s vyplnením formulárov, avšak nemôže vám poskytovať akékoľvek právne rady alebo vystúpiť pred Tribunálom vo vašom mene.
Vyžaduje sa patričné oblečenie. Nevhodne oblečeným klientom bude vstup do tribunálovej haly zakázaný, bez ohľadu na to, či pôjde o spotrebiteľov, predajcov alebo svedkov.

Právo Európskeho spoločenstva v ochrane spotrebiteľa (spotrebiteľské acquis), ktoré prijala do svojho právneho systému Slovenská republika

1. Smernica Rady 85/577/EHS z 20. decembra 1985 na ochranu spotrebiteľa o zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov
2. Smernica Rady 90/314/EHS z 13. júna 1990 o balíku cestovných, dovolenkových a výletných služieb
3. Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách
4. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 94/47/ES z 26. októbra 1994 týkajúca sa ochrany kupujúcich v súvislosti s niektorými prvkami zmlúv o kúpe práva na časovo vymedzené užívanie nehnuteľností
5. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 97/7/ES z 20. mája 1997 o ochrane spotrebiteľa vzhľadom na zmluvy na diaľku
6. Smernica Európskeho Parlamentu a rady 98/6/ES zo 16. februára 1998 o ochrane spotrebiteľa pri označovaní cien výrobkov ponúkaných spotrebiteľovi
7. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov
8. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar
 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17496
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up