Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
4.Cenník
 

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods.1 zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby. Cena za výkon činnosti mediátora sa stanovuje dohodou, ktorá vzniká medzi stranami zúčastnenými na mediácii a mediátorom (cenotvorba je v zmysle zákona o cenách výlučne v kompetencii mediátora a výška odmeny, termín a spôsob úhrady odmeny mediátora sa stanovuje dohodou medzi mediátorom a účastníkmi mediácie).Mediátor má právo aj na úhradu nákladov, ktoré mu v súvislosti s mediáciou vznikli, ak sa na ich úhrade s účastníkmi dohodne.

Tvorba ceny vychádza zo základných určujúcich kritérií, ktorými sú:
- predmet mediačného konania,
- strany mediačného konania,
- hodnota sporu pri majetkových sporoch.
Pri majetkových sporoch býva výsledná cena kombináciou hodinovej sadzby a percentuálnej časti hodnoty sporu.

Účastníci mediácie - súkromné osoby (nie SZČO):

Nemajetkové občiansko-právne spory
rodinné spory (rodičia, deti, súrodenci), partnerské spory, rozvody, starostlivosť o deti, úprava styku s deťmi, susedské spory ...... 20,- €/hod.
komunitné spory /záujmové, kultúrne, politické, etnické problémy .../ ...... 25,- €/hod.

Majetkové občiansko-právne spory
majetok, dedičstvo, rozvod
- bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
- mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami do výšky 3.000 €, resp. ak hodnotu sporu nie je možné vopred vyčísliť ...... 50,- € /hod.
- od 3.000 € do 6.500 € ...... 8%
- od 6.500 € do 16.500 € ...... 6%
- od 16.500 € do 33.500 € ...... 4%
- od 33.500 € do 66.500 € ….. 2%
- nad 66.500 € ..... 1% z objemu predmetu sporu, /pohľadávky, záväzku a pod./, prípadne sa cena určí dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom.
Účastníci mediácie - fyzické osoby (SZČO) a právnické osoby:
Nemajetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory
medzi SZČO ...... 35,- €/hod.
medzi právnickými osobami ...... 55,- €/hod.

Majetkové občiansko-právne a obchodno-právne spory
- mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami (SZČO) do výšky 1.500 €, resp. ak hodnotu sporu nie je možné vopred vyčísliť ...... 65,- € /hod.
- mediácia v majetkovom spore medzi právnickými osobami do výšky 1.500 €, resp. ak hodnotu sporu nie je možné vopred vyčísliť ...... 90,- € /hod.
- od 1.500 € do 6.500 € ...... 10%
- od 6.500 € do 16.500 € ...... 7%
- od 16.500 € do 33.500 € ...... 5%
- od 33.500 € do 66.500 € ….. 4%
- nad 66.500 € ..... 2% z objemu predmetu sporu, /pohľadávky, záväzku a pod./, prípadne sa cena určí dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom.

Mediácia vo verejnej a štátnej správe, pracovno-právne spory v štátnej sfére (štátne školstvo, zdravotníctvo a pod.):
Nemajetkové spory ..... 30,- €/hod.
Majetkové spory
- mediácia v majetkovom spore medzi fyzickými osobami do výšky 3.000 €, resp. ak hodnotu sporu nie je možné vopred vyčísliť ...... 30,- € /hod.
- od 3.000 € do 6.500 € ...... 8%
- od 6.500 € do 16.500 € ...... 6%
- od 16.500 € do 33.500 € ...... 4%
- od 33.500 € do 66.500 € ….. 2%
- nad 66.500 € ..... 1% z objemu predmetu sporu, /pohľadávky, záväzku a pod./, prípadne sa cena určí dohodou medzi účastníkmi mediácie a mediátorom.

Osobitné upozornenie:
Pri majetkových sporoch vznikajúcich z cenných papierov, pokiaľ hodnota sporu nie je zrejmá zo zmluvného vzťahu, sa určí hodnota sporu z menovitej hodnoty cenných papierov, alebo podľa kurzu cenného papiera, ak tento prevyšuje menovitú hodnotu cenného papiera a jeho výška je objektívne zistiteľná z verejne dostupných informácií.
Mediátor si vyhradzuje právo zmeny ceny služieb mediácie a je povinný o cenách, akceptáciou cien uvedených v cenníku alebo stanovením ceny dohodou účastníkov, uzavrieť písomnú dohodu pred začatím mediačného konania.

Ostatné služby

Poradenské služby občanom ….. 15 €
Poradenské služby podnikateľom – fyzickým osobám ….. 25 €
Poradenské služby podnikateľom – právnickým osobám ….. 35 €

Ďalšie ustanovenia:
• Úvodná konzultácia je bezplatná
• Ak sa klient po úvodnej konzultácii rozhodne pre mimosúdne riešenie sporu je cena za preštudovanie prípadu a prípadnú výzvu druhému účastníkovi mediácie 30 €.
• V prípade, že druhý účastník mediácie výzvu príjme, sa cena za mediáciu (konzultáciu) stanovuje podľa cenníka, prípadne dohodou.
• K cenám sa neúčtuje DPH, resp. ceny sú vrátane DPH.
• Sú možné oddelené alebo spoločné sedenia. Všeto záleží na dohode s účastníkom, ktorý začína mimosúdne riešenie sporu.
• Uvedené hodinové sadzby sa účtujú i za neúplnú (začatú) hodinu mediačného konania (konzultácie).
• Začiatok a ukončenie mediácie (konzultácie) sa vyznačuje v zápise z mediačného konania, má korešpondovať s účtovanou odmenou podľa účtovného dokladu a je u mediátora jeho prílohou.
• Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon mediácie (konzultácie) a v tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne.
• Akceptácia návrhu odmeny mediátora účastníkmi mediácie má nastať zásadne v písomnej forme - dohoda alebo zápis - pred začatím mediačného konania (konzultácie).

Upozornenie:
Všetky sadzby poplatkov sú určené osobitne pre každého účastníka mediačného konania za každú začatú hodinu mediácie, čo však nevylučuje možnosť zaplatiť poplatok jednou stranou aj za iného účastníka. Poplatky sa platia hotovostne do pokladne mediačného centra po každom mediačnom stretnutí a po ukončení celého konania môže byť vystavený daňový doklad (faktúra) s odpočtom dovtedy prijatých platieb.
Mediačné centrum je povinné informovať účastníkov o aktuálnom cenníku služieb pred začatím mediačného konania alebo môže uzavrieť písomnú dohodu s určením inej ceny.

 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17499
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up