Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
Bezpečnostný technik
 

Autorizovaný bezpečnostný technik:(Potrebné odborné predpoklady - osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika § 24 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)

V súlade so zákonom NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP a ďalších predpisov na úseku BOZP, dodávateľským spôsobom zabezpečujeme prostredníctvom autorizovaného bezpečnostného technika plnenie týchto povinností:

• audit z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v objektoch, priestoroch a na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa,
• vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy, …),
• vykonávanie vstupného a periodického školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
• hodnotenie rizík na pracoviskách právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa ,
• vypracovanie regulatívu na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
• vedenie evidencie a registrácia pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení,
• predkladanie vedeniu spoločnosti pravidelné informácie o stave a vývoji BOZP na jednotlivých pracoviskách.

U zamestnávateľa, ktorý vykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik. Bezpečnostný technik môže vykonávať úlohy len u zamestnávateľa, ktorý nevykonáva činnosť podľa prílohy č. 1 z. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Zamestnávateľ je povinný odo dňa 1. 7. 2006 prizvať k zisťovaniu príčin závažného pracovného úrazu (smrť, ťažká ujma na zdraví alebo predpokladaná dĺžka liečenia je najmenej 42 dní) aj autorizovaného bezpečnostného technika.
Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie BOZP. 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17500
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up