Mimosúdne riešenia
Poslanie a úlohy
 
Požiarna ochrana
Projekty a dokumentácia
• Dokumentácia 
• Projekty 
Úlohy v PO
 
Bezpečnosť pri práci
Školenia
 
Kontakt
• Web-Mail
 
Špecialista PO
 

Špecialista požiarnej ochrany:
(Potrebné odborné predpoklady - osvedčenie § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, vrátane okrúhlej pečiatky)
Podľa § 9 ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi zabezpečuje firma PREVEPO, s.r.o. pre právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
• vypracúvanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb,
• vypracúvanie dokumentácie o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
• vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii,
• riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní,
• posudzovanie protipožiarnej bezpečnosti technológií, zariadení, výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami ustanovenými na posudzovanie zhody podľa osobitných predpisov, a materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska ochrany pred požiarmi,
• spracúvanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa.

Osoba s odbornou spôsobilosťou špecialistu požiarnej ochrany môže vykonávať aj činnosti technika požiarnej ochrany alebo činnosti preventivára požiarnej ochrany obce.
Preto firma zabezpečuje dodávateľským spôsobom i činnosti technika požiarnej ochrany, a to konkrétne:
• vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch a priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
• určovanie miest sa zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
• vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok,
• vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
• určovanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb.

Súčasťou všetkých činností je neustále sledovanie legislatívnych zmien a ich zapracovávanie do dokumentácie a do celého systému zákazníka na zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
 
     
Kalendár

 
Info stránka
užívatelia na linke :
Registrovaní užívatelia : 0
hostia : 1
Spolu : 1
Štatistika :
Registrovaní užívatelia : 1
návštevy na webe : 17500
Rekord : 10
( - 4/06/2021 - 17:57)
 

Up nn Up